Matériaux - Passport Screen

Last update February 08, 2023 Effective date February 08, 2023

  • Supports et vis en métal.
  • Tissu Maharam Hush (80 % polyester recyclé, 20% viscose).